Фирма ДИ КОСТ БГ предлага единствено и само индивидуални решения базирани изцяло на нуждите на конкретния клиент. Счетоводство, Одит и Административно и Данъчно право.

Важна информация: 

 1. Данъчната ставка на КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК е 10 на сто (10%) от данъчната печалба на календарната година.
  https://www.minfin.bg/bg/page/770
 2. Годишно счетоводно приключване на Юридически Лица (фирми) от 01 януари до 31 декември. Най късна дата за подаване и Корекции на годишна данъчна дейларация (ГФО) до 31 март на следващата година към Национална Агенция по Приходи и Национален Статистически Институт. 
 3. Месечни справки декларации ДДС, Интрастат(VIES). Подават се до 14 число на следващия месец. 
 4. Справки декларации към Национален Статистияески Институт на тримесечие. 
 5. Справки към Национален Осигурителен Институт (Осигуровки) ежемесечно до 25 число на следващия месец.  Назаначаване на Трудов или Граждански Договор само с днешна дата.
 6. Справки за заеми от чуждестранни лица към Българска Народна Банка на тримесечие и един път годишно. 
 7. Годишно счетоводно приключване на Физически Лица  от 01 януари до 31 декември. Най късна дата за подаване и Корекции на годишна данъчна декларация (ГФО) до 30 април на следващата година към Национална Агенция по Приходи.
 8. Годишно счетоводно приключване на Самоосигуряващи се Лица от 01 януари до 31 декември. Корекции на годишна данъчна дейларация до 30 април на следващата година към Национална Агенция по Приходи.
 9. Справки към Национална Агенция по Приходите (НАП) за изплатени доходи на Физически лица (наеми от имоти, комисионни и други) всяко тримесечие и един път годишно. 

Данъчна защита

 • Подготвяне на документи за данъчна ревизия
 • Данъчна защита
 • Провеждане на ревизията извън офиса на клиента
 • Обжалване на актове, издадени от контролните органи

Изготвяне на документи за пред банки, лизингови компании и програми за финансиране на Европейския съюз

 • Изготвяне на счетоводни отчети, бизнес планове и икономически обосновки, необходими за кандидатстване по програми
 • Изготвяне на удостоверения
 • Актуално състояние на фирма
 • Препис от съдебно решение
 • Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност
 • Удостовeрение за липса на процес на ликвидация
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Удостоверения от Национална агенция по приходите (НАП)
 • Вписване, заличаване и издаване на удостоверение от Централния регистър по особените залози

Интернет банкиране

 • Попълване на платежни към бюджета
 • Попълване на платежни към контрагенти
 • Подписване на платежни към бюджета и контрагенти
 • Управление на паричните средства

Консултации

 • Счетоводно законодателство
 • Данъчно законодателство
 • Оптимизиране на данъчните задължения
 • Трудово и осигурително законодателство
 • Сформиране на счетоводен екип на място
 • Автоматизация на вътрешната отчетност
 • Вътрешен одит
 • Мониторинг на вътрешно счетоводство
 • Помощ при подбор и внедряване на оперативен счетоводен персонал

Обработка на документи

 • Пълен набор от счетоводни услуги
 • Обработка по зададена от клиента аналитичност
 • Изготвяне и подаване на декларации по  Закона за данък върху  добавена стойност (ЗДДС),  Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), Закон за местни данъци и такси (ЗМДТ)  и Закон за данъци върху доходите на физически лица  (ЗОДФЛ).
 • Изготвяне на дневници по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС)
 • Отдалечена обработка
 • Решения за работа с фирми от цялата страна
 • Изготвяне данъчно амортизационен план

Представителство

 • При ревизии от страна на Национална агенция по приходите (НАП)
 • При ревизии от Инспекция по труда
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Пред Национална агенция по приходите (НАП) за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от Кодекса на труда, регистрация на електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) , подаване на декл. образец 1 и 6, както и декл. по  Закона за подоходно облагане (ЗКПО)  и Закона за данъци върху доходите на физически лица  (ЗОДФЛ)
 • Пред  Национална агенция по вписванията (НАП) при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред Българска народна банка (БНБ) във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
 • Пред Национален статистически институт за предоставяне на текуща и годишна информация
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти

Регистрация на дружества и фирми

 • Едноличен Търговец - ЕТ
 • Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност – ЕООД
 • Дружество с Ограничена Отговорност – ООД
 • Акционерно дружество – АД
 • Еднолично Акционерно Дружество – ЕАД
 • Сдружения със стопанска или нестопанска дейност
 • Други дружества с търговска и нетърговска дейност

  * - Съдебна регистрация, Агенция по вписвания, Бюро за финансово разузнаване, Инспекция по труда, По Закона за защита на личните данни, Българска търговско-промишлена палата, Регистрация на фискално устройство, Регистрация по Закона за Данък върху Добавена Стойност (ЗДДС), Закон за Акцизите и Данъчните Складове (ЗАДС)
  *  -  Решенията за регистрацията на Дружествата са от 1 до 8 работни дни

Складово стопанство

 • Внедряване на складова система
 • Организиране на процеса на отчитане на стоково материалните запаси в търговските обекти (магазини, складове, офиси, производствени цехове)
 • Организиране на гореописания процес извън фирмата / в счетоводното предприятие

Справки

 • Изготвяне на справки за статистика
 • Изготвяне на справки за Българска народна банка
 • Изготвяне на справка тип Приходи/Разходи
 • Изготвяне на справки по задание на клиента
 • Изготвяне на отчети по  Национални Счетоводни Стандарти (НСС) и  Международни Счетоводни  Стандарти (МСС)

Труд и Работна Заплата и личен състав ( ТРЗ)

 • Изготвяне на трудови договори и обявяване в Национална агенция по приходите (НАП)
 • Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в Национална агенция по приходите (НАП)
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудов договор и обявяване в Национална агенция по приходите (НАП)
 • Оформяне на трудови книжки
 • Служебни бележки съгласно Закона за данъци върху доходите на физически лица  и Закон за социално подпомагане (ЗОДФЛ, ЗСП)
 • Удостоверения за доходи – Заявление за отпускане на пенсия и добавка  (УП-1), Удостоверение за осигурителен доход (УП-2), Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (УП-3)
 • Справка-декларация за Бюро по труда
 • Изготвяне на платежни за Държавно обществено осигуряване  (ДОО), Закон за здравно осигуряване (ЗЗО),  Данък върху общия доход (ДОД) и Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), нетни суми по заплати – изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изчисление на болнични и отпуски
 • Следене на използван и полагаем платен годишен отпуск
 • Ревизии от Национална агенция по приходите (НАП), касаещи Държавно обществено осигуряване  (ДОО), Закон за здравно осигуряване (ЗЗО) и Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
 • Изготвяне на граждански договори

Юридически услуги от специализирани юристи

 • Предоставяне на устни и писмени консултации по юридически въпроси. Изготвяне на становища и даване на мнения;
 • Изготвяне на всякакви книжа - молби, тъжби, заявления, жалби, покани и уведомления;
 • Представителство пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица. Представителството се осъществява въз основа на писмено пълномощно, което може да бъде оттеглено по всяко време.;
 • Защита интересите, правата и законните интереси на доверителите

Контакти

ДИ КОСТ БГ ЕООД
София 1680
Бул. България 58 А, Офис Сграда Жаклин
имейл: office@dcost.eu
тел.: +359 2 86 94 000